Hungary-flag GB-flag

Net-Pult

Alkatrész rendelés

Kedves Látogató (BA4E7F16), Köszöntjük a QTC Central Europe Kft. weboldalán!

RAK: KI

Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződési feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató alap adatai
Cég neve: QTC Central Europe Kft.
Cég képviselő neve: Horváth Takács Szabolcs
Cég székhelye: 9700 Szombathely Szövő utca 100.
Cég adószáma: 24139636-2-18
Cég cégjegyzékszáma: 18-09-111357
A továbbiakban: Szolgáltató.

1.2. Szolgáltató elérhetősége
Iroda és levelezési címe: 9700 Szombathely Sárvár u. 56.
Telefon: +36 94 510 015
Fax: +36 94 510 014
E-mail: info@qtcce.hu
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 08:00h-17:00h között hívható.

1.3. A Vásárló
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (netpult.hu) a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket megrendel, vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el. A továbbiakban: Vásárló.

2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása
Az Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2013. január 1-től határozatlan ideig hatályos.

3. A szolgáltatás

A Szolgáltató ezen szerződés pontjaiban (1.-6.) leírt feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást. A szolgáltatás interneten keresztüli árú rendelést és kiszállítást tesz lehetővé a Szolgáltató ügyfelei számára.

3.1. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető interneten keresztül.

4. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők
A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, ez egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását is jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy a Vásárló bankkártyáján (bankkártyás fizetési mód esetén) az összeg zárolása csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti. A Szolgáltató a zárolást módosítja valós terheléssé (vagyis levonja a pénzösszeget a Vásárló számlájáról), miután a Vásárló megkapta a megrendelt szolgáltatást és/vagy árút.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése (elállás)
Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 8 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással, de legfeljebb a szolgáltatás nyújtását megelőző 30 napig. Az elállási jog gyakorlása esetén vagy rendelési mennyiségek módosításakor a termék visszajuttatásáról a Vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. Az áru hibátlan és hiánytalan visszaérkezése után a Szolgáltató jóváíró számlát küld a Vásárlónak.

4.3. Fizetési feltételek
A fizetési módot a weboldalon a felhasználói adatok („Adataim”) oldalon kell beállítani. Termék és/vagy szolgáltatás megrendelésekor ez a fizetési mód lesz alkalmazva a tranzakció során.

4.3.1. „Csekk (Utánvét szerű)”: a Vásárlónak csekket nem kell kitölteni és feladni, azt a Szolgáltató és a fuvarozó cég teszi meg. Az áru átvételekor, a szállítási címen a fuvarozó cégnek fizetendő a bruttó végösszeg készpénzben.

4.3.2. „Készpénz (Üzletben)”: A Szolgáltató valamelyik telephelyén az áru átvételekor a pénztárnál fizetendő a bruttó végösszeg.

4.3.3. „Átutalás (Előre utalás)”: a Szolgáltató akkor küldi el az árut a Vásárló szállítási címére, ha a Vásárló átutalta az áru és/vagy kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató bankszámlájára. E bankszámlaszám megtalálható a weboldalon a cégadatok között, vagy a rendelést visszaigazoló emailben is. Átutaláskor a közleményben fel kell tüntetni a rendelés azonosító számot.

4.3.4. „Bankkártya (Kétlépéses)”: A Vásárló az áruk és/vagy szolgáltatások ellenértékének kifizetésére irányuló műveletsort elektronikus úton, bankkártyájával, a megrendelés nyugtázásakor indítja el. Ezen pénzügyi tranzakció két lépésben történik (DMS). Megrendeléskor a Vásárló bankszámláján csak zárolásra kerül a rendelés bruttó végösszege. Akkor kerül levonásra végleg (terhelés) a Vásárló bankszámlájáról az ellenérték, ha a Vásárló átvette a rendelésben kívánt árut a fuvarozó cégtől. Ha a Szolgáltató nem tudja teljesíteni a rendelést, akkor a zárolt összeget feloldja a Vásárló bankszámláján. Ha a Szolgáltató a rendelésnek csak egy részét tudja teljesíteni, akkor csak a teljesített termékek ellenértéke és a szállítás költsége (ha volt) kerül levonásra a Vásárló számlájáról, a maradék feloldásra kerül.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

5.1.5. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.1.6. A Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

5.1.7. Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató kérdéses esetekben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.2.1. A megrendelés megkezdése előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs adatait, az esetleges probléma elkerülése végett.

5.2.2. A vásárlói adatok beírása során keletkezett téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól, utólag (a megrendelés nyugtázása után), a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt árut/szolgáltatást a Szolgáltató nem köteles teljesíteni.

5.3. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
A Vásárló a szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a eszrevetel@t-truck.hu vagy a reflection@t-truck.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

5.4. Szállítási feltételek, határidőhöz kötött szolgáltatások

5.4.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási határidő (vagyis a weboldalon feltüntetett csomag feladás, elküldés időpontjának) be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli csomag feladás esetén, az áru ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti.

5.4.2. A megrendelt termékeket a Szolgáltató szerződött szállító partnere a Magyar Posta Zrt. szolgáltatási segítségével (BELFÖLDI POSTACSOMAG, EMS, MPL) küldi el Vásárlóihoz. A szállítási költséget a Szolgáltató számlái tartalmazzák, bankkártyás és átutalásos fizetés esetén előre fizetendő. Csekkes fizetés esetében az áru megérkezésekor fizetendő a szállítási költség is. Azonban Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a szállító partner pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért. Ezeket a felelősségeket átruházza a szállító partner cégére.

5.4.3. 50.000,-Ft vagy nagyobb értékű áru rendelés esetében a Szolgáltató szállítási költséget nem számít fel. A szállítás költsége – ha van - a Vásárlót terheli, a weboldalon a virtuális „bevásárló kocsiban” kerül megjelenítésre, kiszámításra, már a megrendelés nyugtázása előtt.

5.4.4. Több termék rendelése esetén, ha a Szolgáltató hibájából valamelyik termék nem szállítható, akkor a vásárlóval történő írásbeli vagy szóbeli megegyezés alapján résszállításra is van lehetőség. Ebben az esetben a fizetendő végösszeg a teljesítéssel arányosan csökken.

5.5. Garancia, szavatosság

5.5.1. Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a weboldalon szereplő jótállási tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal. A Szolgáltató egyes termékekre, termékcsoportokra csak a beszerelésig vállal garanciát. Vannak termékek, amikre 1 év vagy ½ év garancia van, és vannak, amikre a termék beszállítójának vagy gyártójának jótállási szabályai vonatkoznak. Ezen információk mind, a weboldalon szereplő jótállási tájékoztatóban részletesen le vannak írva.

5.5.2. A Vásárló a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (a termék átvétel) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

5.5.3. A Vásárló kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. A Vásárló a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

5.5.4. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási tájékoztatóban leírtaknak megfelelően vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Vásárló választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik.

5.5.5. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

6. Bankkártyás online fizetési rendszer

6.1. Bankkártyás online fizetés biztonsági információk

6.1.1. A bankkártyával való fizetés a Budapest Bank Zrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

6.1.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

6.1.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

6.2. Hibás darabszám (nemvárt magas végösszeg) megadásából eredő problémák kezelése
Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás változtatható paramétereit (például mennyiség) hibásan túl nagyra állította, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: rendeles@t-truck.hu vagy order@t-truck.hu) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a rendelés számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

6.3. Az elfogadható bankkártya típusok
Elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO

6.4. A bankkártya devizaneme
A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon teljesítődik. Amennyiben Forinttól való eltérő devizanemben is feltüntetésre kerülnek az árak, az a tény, hogy a kártyabirtokos terhére forintban történik az elszámolás, az egyéb árak csak informatív jellegűek. Ilyen esetben a honlapon a kiválasztott devizanemben a Magyar Nemzeti Banknál közzétett középárfolyam 1,02-szorosával ár alapján átkonvertált forint értéknek megfelelően terhelődik le a kártyabirtokos számlája.

Home

Regisztráció
Cikkszámkereső szolgáltatás: www.cikkszamkereso.hu

kis-kamionElőző rendelések áttekintése

Hívjon minket ingyen!
Klikkel-jen ide!
csik
tengelykapcsolo www.apclutch.hu
Carousel jQuery

QTC Central Europe Kft. HU-9700 Szombathely Sárvár u. 56. HUNGARY  ♦  Tel: +36303328363  ♦  Észrevétel: info@qtcce.hu  ♦  Letölt.idő: 0.039 sec.  ♦  Számláló: 1012899
Rólunk  ♦  Copyright QTC Central Europe Kft. © 2008  ♦  Cégadatok/Impresszum  ♦  Adatvédelem  ♦  Általános szerződési feltételek (ÁSZF)  ♦  Használati utasítás

zöld: készleten van.
cián: külső raktárból.
sárga: hamarosan érkezik.
kék: rendelhető.
piros: több hetes/hónapos szállítási idő.
lila: száll. költség vagy utalvány.
A letöltési idő megmutatja, hogy a weboldal mennyi idő alatt készül el egy frissítés után.
Írja be a keresendő cikkszámot. Joker karakterek is használhatók: * ?
A cikkszám legelejére nem célszerű joker karaktert írni!
Ha nem ismeri a cikkszámot használja ezen szolgáltatásunkat!
Ha nem ismeri a cikkszámot használja ezen szolgáltatásunkat!
       
tehergépjármű, teherautó, tehergépkocsi, kamion, teher, teherszállító, alkatrész, részegység, QTC, qtc, Net-Pult, QTC Central Europe Kft., Szombathely, nyugati, olasz, scania, mercedes, iveco, volvo, daf, man, raktár, kuplung, lengéscsillapító, munkahenger, tengely, rendelés, nagyker, nagykereskedelem, alkatrészbolt, pneumatikus, fék, fékalkatrész, féktárcsa, fékbetét, kipuffogó, légrugó, gömbfej, tolórúd, összekötő, panhard, szelep, szilent, kardánfelfüggesztő, kardánok, kardánkeresztek, kinyomócsapágy, függőcsapszegek, függőcsapszegkészlet, csapszegek, felújítók, karosszériaelemek, karosszéria, gyárialkatrészek, hajtóműalkatrész, váltóalkatrész, erőátviteliberendezések, vízpumpa